Đăng Nhập
Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa - 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

   
Danh mục chính
Liên kết web


 
KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÁNH HOÀ KHOÁ IV

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

- Lời khai mạc kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hoà  Khoá IV.

- Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại IV.

- Kết quả thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Ninh Hoà - tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại IV.

- Quyết định về việc cho phép tiến hành lập Đề án nâng cấp thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hoà lên đô thị loại IV.

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà giai đoạn đến năm 2020.

- Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại IV.

- Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ninh Hoà,

- Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại III.

- Kết quả thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại III.

- Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại III.

- Tờ trình về một số chính sách thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ .

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về một số chính sách kích cầu của Tỉnh theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ .

- Nghị quyết về một số chính sách thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

- Kết luận kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá IV ngày 12/6/2009.

- Biên bản kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá IV nhiệm kỳ 2004 – 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VBQPPL
NDBND
CHINHPHU
QUOCHOI
vietnamonline

Trang thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa

SỐ 1 TRẦN PHÚ - NHA TRANG - KHÁNH HÒA
Email liên hệ : ddthung_hdnd@khanhhoa.gov.vn
ĐT: (058)3818992 (058)3818992 - Fax: (058)3818991