Đăng Nhập
Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa - 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

   
Danh mục chính
Liên kết web


 
KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÁNH HOÀ KHOÁ IV

 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

 

- Lời khai mạc kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hoà Khoá IV.

- Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

- Báo cáo thẩm tra Đề án thành lập thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà.

- Nghị quyết về việc thông qua đề án thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà.

- Tờ trình về việc thành lập thị xã Ninh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

- Báo cáo thẩm tra Đề án thành lập thị xã Ninh Hoà thuộc tỉnh Khánh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã ninh Hoà

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

- Nghị quyết xác nhận kết quả trúng cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

- Kết luận kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá IV.

- Biên bản kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá IV nhiệm kỳ 2004 – 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VBQPPL
NDBND
CHINHPHU
QUOCHOI
vietnamonline

Trang thông tin điện tử Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa

SỐ 1 TRẦN PHÚ - NHA TRANG - KHÁNH HÒA
Email liên hệ : ddthung_hdnd@khanhhoa.gov.vn
ĐT: (058)3818992 (058)3818992 - Fax: (058)3818991